Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Co jsme zač?

Vize SKH ak. rok 209/2010

Chceme, aby Bůh mohl skrze studenty v Olomouci zasáhnout místní akademickou půdu a mladé lidi v tomto městě. Jsme přesvědčeni, že verš Matouš 28:19-20 (Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.) je klíčovým a jeho obsah je podstatou celé činnosti SKH. Cílem fungování bohoslužeb a skupinek je duchovní růst studentů a zároveň prostorem, kde mohou věřící studenti zvát své přátelé, spolužáky a známé i neznámé. Jsme přesvědčeni, že Bůh chce hovořit skrze svůj lid a tak chceme v jednotě Ducha přinést Jeho přítomnost do našich fakult, kateder a školních lavic.

Základní cíle


1)Chceme vytvořit prostor pro společná setkávání všech studentů, kteří věří ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista, chtějí se s ním setkat nebo touží najít smysl života. (studentské bohoslužby, přednášky, a další akce)

2)Nabídnout studentům hodnotné vztahy v úzkém kruhu s Pánem v rámci vysokoškolských skupinek, jejichž cílem je hlouběji studovat Boží slovo, modlit se za konkrétní věci v konkrétních situacích, duchovně růst a neochabovat ve víře. (skupinky)
3)Komunikace s místními sbory, hledat společné možnosti spolupráce a vzájemnou pomoc. (služby místních pastorů na našich bohoslužbách, účast studentů a pomoc při aktivitách místních sborů)

Žádné komentáře
 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz