Studentské Křesťanské Hnutí Olomouc:)

Články

BIBLE - kde se vzala a o čem je?

Bible je jedinečná kniha. Je nejpopulárnější a nejčtenější knihou na světě. Ve skutečnosti je souborem více kratších spisů. Skládá se ze šedesáti šesti menších “knih”, rozdělených do dvou částí, Starého a Nového zákona (nebo lépe: Staré a Nové Smlouvy). Starý Zákon obsahuje třicet devět knih a Nový Zákon dvacet sedm. Předěl biblického příběhu tvoří velmi důležitá událost: Bůh posílá do tohoto světa svého Syna, Ježíše Krista.

Nejen Bible, ale i celá světová historie je rozdělena tímto mezníkem: světové události jsou datovány buď “před Kristem” (př.n.l.) nebo “Léta Páně” (L.P., případně A.D. – z lat. Anno Domini – ve světské literatuře nahrazeno výrazem n.l.).

Bible je velmi důležitá kniha. Ale nejen to. Bible je též Boží Slovo! Je Božím poselstvím pro lidi, kteří žijí na tomto světě. Pro její sepsání Bůh použil kolem čtyřiceti různých lidí. První knihy Bible byly napsány asi tisíc pět set let před Kristem. Poslední knihy vznikly asi sto let po Ježíšově ukřižování. Napsání celé Bible, tak jak ji máme nyní, trvalo tedy asi tisíc šest set let. I když byla napsána prostřednictvím lidských autorů, je důležité mít na paměti, že Bible nepochází od lidí, ale od samotného Boha, který použil lidských prostředníků k tomu, aby zapsali jeho slova.

Bible již byla přeložena do všech hlavních světových jazyků. Většina lidí na světě tak má k dispozici Bibli ve své vlastní řeči. I dnes pokračuje mnoho překladatelů Bible ve své práci, aby jednoho dne mohl mít každý člověk na světě možnost číst Boží slovo ve svém vlastním jazyce.

O čem Bible mluví?

Bible je příběhem o Bohu. Vypráví o tom, jaký Bůh je, jak stvořil svět a jaký má vztah k lidem, kteří v tomto světě žijí. Bible též vypráví o tom, jak se lidé obrátili proti Bohu, svému Stvořiteli. V důsledku lidské vzpoury proti Bohu vznikla ve vztahu mezi ním a lidmi hluboká propast. Bible v této souvislosti používá slovo hřích. Tento pojem zahrnuje vše, co děláme a co nás vzdaluje od Boha. V Bibli se píše, že Bůh lidi miluje a touží po vztahu s nimi. Čteme tu o tom, co takový vztah pro člověka znamená a jak lidské hříchy stojí tomuto vztahu v cestě. To však není všechno...

... Bible nám též ukazuje, co Bůh sám udělal pro to, aby lidé mohli být zbaveni svých hříchů a aby tak byla překonána překážka, která je odděluje od jejich Stvořitele. Proto poslal na zem svého Syna, Ježíše Krista. Ježíš byl zároveň Bohem a člověkem a díky tomu byl jediným, kdo mohl na sebe vzít naše hříchy, abychom my mohli být očištěni a nemuseli žít odděleni od Boha. Bible nám pomáhá vidět realitu Boží existence. Skrze ni se též můžeme dovědět o tom, jaký Bůh je. Bible, jako Boží řeč k člověku, je prostředkem k našemu osobnímu poznávání Boha.

Starý Zákon vypráví o Božích skutcích a o lidech, které Bůh vyvolil k tomu, aby jej poznávali zvláštním způsobem. Tito lidé měli žít a vydávat svědectví o Bohu tak, aby se o něm mohli dovědět a poznat jej i všichni ostatní. Většina těchto příběhů se odehrává v oblasti současného Blízkého východu a vztahuje se k izraelskému národu a jeho tehdejším sousedům. Starý zákon nás také připravuje na příchod Mesiáše (tj. Božího Spasitele) – Ježíše Krista.

Nový Zákon pak mluví o tom, jak Bůh přišel na tuto zemi v osobě Ježíše Krista, abychom skrze něj mohli poznat Boha a být zbaveni hříchů, které nás od našeho Stvořitele oddělují. V Novém Zákoně se též dočteme o tom, jak Ježíš pomáhal lidem tím, že s nimi mluvil, uzdravoval je a byl jim přítelem. Dozvíme se tu o jeho smrti na kříži, v níž vzal na sebe odplatu za naše hříchy, abychom my mohli mít vztah s Bohem. Dozvíme se tu i o jeho zmrtvýchvstání. Když opravdově uvěříme, že Ježíš je Bohem a že díky jeho smrti na kříži nám mohou být odpuštěny naše hříchy, pak můžeme mít již na této zemi blízké “společenství” s Bohem a také jistotu, že po naší fyzické smrti budeme s Bohem navěky v nebi.


převzato se souhlasem z www.modrakulna.cz

Žádné komentáře
 
Studentské křesťanské hnutí Olomouc pořádá setkání s tématickými přednáškami, studentské bohoslužby ve spolupráci s olomouckými křesťanskými církvemi a další aktivity pro ducha, duši i tělo jako možnost alternativního trávení volného času. Kontaktní e-mail: skh (at) olomouc.cz